Tegoroczna edycja CWIX 2019, była największym jak dotąd wydarzeniem poświęconym interoperacyjności NATO. W ramach Ćwiczenia Koalicyjnej Interoperacyjności Bojowej, odbywającej się w Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC), uczestnicy z 40 państw przez dwa tygodnie testowali i doskonalili interoperacyjność, a także współpracę pomiędzy Sojuszem i państwami partnerskimi.

Celem tego ważnego przedsięwzięcia wojskowego była poprawa interoperacyjności, odporności i gotowości Sojuszu i sił partnerskich do koalicyjnego współdziałania. W trakcie tego ćwiczenia ponad 1500 specjalistów przeprowadziło około 7000 testów interoperacyjności na 300 komputerowych systemach dowodzenia i nadzoru, stosując algorytm „próba-porażka-poprawka-kolejna próba”. Wymienieni uczestnicy oraz wskazane wyroby techniki wojskowej również aktywnie wspierały bieżące i przyszłe misje i inicjatywy, które miałyby ulepszyć sposób rozmieszczenia sił NATO (NATO Readiness Initiative – Inicjatywa Gotowości NATO) oraz sposób łączenia ich sieci teleinformatycznych w trakcie misji NATO (Federacja Operacyjnych Sieci Teleinformatycznych). Na bazie realizacji całości tych przedsięwzięć Sojusz oraz państwa partnerskie wypracowywały też wielonarodowe rozwiązania doskonalące bezpieczeństwo systemów oraz informacji przetwarzanych przez nie m.in. poprzez tzw. pooling and sharing, czyli łączenie zasobów i dzielenie się nimi.

Generał dywizji Krzysztof Król, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wspólnie z admirałem floty, Paulem Bennettem, podczas wizytacji CWIX-a , stwierdził, że Siły Zbrojne RP posiadają już wdrożone do służby rozwiązania teleinformatyczne, które umożliwiają im dowodzenie wielonarodowymi operacjami. To kupiony w ubiegłym roku system wspomagania dowodzenia C3IS Jaśmin. – System ten został niedawno certyfikowany przez NATO i trafił na specjalną sojuszniczą listę zaufanych rozwiązań. W ubiegłym roku Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód z Elbląga uzyskała natowską certyfikację gotowości bojowej używając właśnie systemu C3IS Jaśmin.

Zrealizowane w maju ćwiczenie STEADFAST COBALT 2019 realizowane w Rumunii potwierdziło interoperacyjność systemu, który jest i będzie zastosowany w czasie dyżuru sił bardzo wysokiej gotowości. Polska jako kraj ramowy VJTfu (tzw. „szpicy”) potwierdziła swoją zdolność do budowy interoperacyjnych sieci, które pozwalają na federowanie innych państw – jednostek z innych krajów. – Jesteśmy jednym z tych prekursorów, który wprowadza naprawdę najnowsze rozwiązania technologiczne – podkreślał generał Król.

Polska doskonale uwidoczniła swoją obecność podczas niniejszych międzynarodowych warsztatów teleinformatycznych. Spośród ponad 300 badanych systemów z blisko 40 państw, ponad 20% wszystkich testów całego ćwiczenia CWIX zrealizowali z pozytywnym wynikiem żołnierze i specjaliści z Polski, w tym połowa polskich testów przeprowadzona została przy wykorzystaniu kluczowych rozwiązań platformy Jaśmin firmy Teldat, m.in. w zakresie:

  • interoperacyjności standardów NATO, niezbędnych do realizacji działań sojuszniczych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy wielonarodowych grup bojowych funkcjonujących w ramach eFP (enhanced Forward Presence – wzmocnionej wysuniętej obecności NATO) oraz w ramach tworzonych grup bojowych EU, także poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w FMN (Federated Mission Network);
  • testów wg standardów NATO, które mają funkcjonować dopiero w przyszłości (w ramach FMN) i zapewnić efektywniejszą współpracę państw NATO w ramach misji wielonarodowych oraz zmniejszyć czas uzyskania gotowości bojowej przez wojska sojusznicze;
  • testowania najnowszych technologii i standardów wychodzących na przeciw potrzebom współczesnego pola walki, w warunkach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla działań Sił Zbrojnych, co zapewni w przyszłości skrócenie obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami dowodzenia i działania wojsk (zwłaszcza od poziomu żołnierza do dywizji/korpusu włącznie), a także możliwość osiągnięcia przewagi nad przeciwnikiem, głównie w trakcie walki (np. poprzez sprawne pozyskiwanie i przesyłanie informacji z sensorów, takich jak źródła pozycji oraz kamery wideo);
  • zapewnienia zautomatyzowanego (a więc ze znacznie zmniejszonym udziałem człowieka) obiegu informacji zwłaszcza pomiędzy rodzajami sił zbrojnych, głównie w zakresie wymiany danych ze statkami powietrznymi, dedykowanej dla wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa (JTAC – Joint Terminal Attack Controller / operatorów TZKOP – Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego);
  • testowania symulatorów wirtualnego pola walki w celu doskonalenia procesu realizacji zadań na polu walki przez np. załogi wozów bojowych, a także procesu dowodzenia jednostkami i ugrupowaniami wojskowymi przy wykorzystaniu Systemów Zarządzania Walką rodziny Jaśmin;
  • zapewnienia bezpieczeństwa żołnierzy i ich sprzętu bojowego w trakcie realizacji działań połączonych i wielonarodowych w celu uniknięcia ognia bratobójczego (tzw. Blue-Blue Fire).

CWIX to obecnie nie tylko największe, ale również najważniejsze natowskie warsztaty sprawdzające interoperacyjność teleinformatycznych rozwiązań, które pomagają dowódcom wszystkich szczebli w ich pracy. Jako NATO musimy być gotowi do wspólnego działania od pierwszego dnia operacji. Musimy być pewni, że systemy dowodzenia z których korzystają poszczególne armie Sojuszu, współpracują ze sobą na właściwym poziomie. CWIX polega na sprawdzeniu tego – mówił admirał floty Paul Bennett, szef sztabu przy Naczelnym Sojuszniczym Dowódcy ds. Transformacji.

Zobacz również

KOLEJNY MIĘDZYNARODOWY SUKCES C3IS JAŚMIN

Odniósł go Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego HMS